WERKWIJZE

Stap 1 - PROSPECTIE

Een eerste kennismakingsgesprek is steeds vrijblijvend, aarzel dus zeker niet ons te contacteren om samen je (ver)bouwplannen te bespreken. Elk project is uniek, we spreken hierom bij voorkeur ter plaatse af, maar een afspraak op kantoor of elders is ook mogelijk. Om het eerste contact maximaal te benutten, is het aangewezen om voldoende informatie klaar te leggen: plannen, foto’s van de projectsite, referentiebeelden, .... Tijdens dit gesprek overlopen we samen je wensen en mogelijkheden, alsook onze gebruikelijke werkwijze. Afwijken van onze gebruikelijke werkwijze is in overleg mogelijk, doch steeds binnen het deontologische én wettelijke takenpakket van de architect. Dit takenpakket is terug te vinden op de website van de Orde van Architecten. Op basis van dit eerste gesprek, je wensen en mogelijkheden alsook de complexiteit van de opdracht wordt na afloop een eerste offerte opgemaakt.

Stap 2 - VOORSTUDIE

Na goedkeuring van onze offerte start elke opdracht met een voorstudie. In deze fase worden de randvoorwaarden van het project en de site in kaart gebracht. Door middel van een meer diepgaand gesprek wordt het programma verfijnd en een gemeenschappelijk referentiekader vorm gegeven. Het potentieel van de site wordt eveneens onderzocht. Lokale bouwvoorschriften worden opgezocht en bestaande toestand wordt al dan niet met behulp van originele plans en/of landmeter in kaart gebracht.

Stap 3 - ONTWERP

Na de voorstudie wordt overgegaan tot het uitwerken van het voorontwerp. Het aantal voorontwerpen wordt op voorhand afgesproken. Elk ontwerp wordt zowel in 2D als 3D uitgewerkt, zo is het mogelijk om vanaf het eerste ontwerp virtueel door het project te wandelen. Zodra er een ontwerp is goedgekeurd wordt er een elementenraming opgemaakt als tussentijdse budgettaire controle. Indien nodig wordt het ontwerp in samenspraak bijgestuurd.

Stap 4 - VERGUNNINGSAANVRAAG

Pas na goedkeuring van het voorontwerp én bijhorende elementenraming wordt overgegaan tot het uitwerken van de vergunningsaanvraag. Het goedgekeurde ontwerp wordt voor een pre-advies voorgelegd aan de dienst ruimtelijke ordening van de vergunningverlenende overheid. Na een gunstig advies wordt het volledige vergunningsaanvraag dossier opgemaakt en samengesteld, klaar om in te dienen.

Stap 5 - AANBESTEDING

Het opmaken van het aanbestedingsdossier start na het verkrijgen van de omgevingsvergunning, tenzij uitdrukkelijk en formeel anders wordt afgesproken. Dit aanbestedingsdossier omvat uitvoeringsplannen en -details, alsook een gedetailleerde en beschrijvende meetstaat. Dit dossier stelt de aannemer in staat correct prijs op te maken. Samen met het aanbestedingsdossier wordt een finale gedetailleerde raming opgemaakt. Na goedkeuring van het aanbestedingsdossier en gedetailleerde raming wordt prijs opgevraagd bij verschillende aannemers. De ingediende offertes worden geanalyseerd en vergeleken, waarna een vrijblijvend advies in de keuze van aannemer wordt geformuleerd.

Stap 6 - CONTROLE

Vanaf de start der werken, tot en met oplevering worden op regelmatige tijdstippen werfcontroles uitgevoerd door middel van geplande werfvergaderingen. Hierbij worden de uitgevoerde werken van de aannemer gecontroleerd, en eventuele uitvoeringsfouten en/of -problemen aangepakt. Van elke werfvergadering zal een genummerd verslag opgemaakt en aan alle partijen overgemaakt worden. Ook de door de aannemer ingediende vorderingsstaten worden nauwgezet nagekeken en gecontroleerd. Na afronding van de werken verleen ik de nodige bijstand en advies bij oplevering.